Visie De Zeeheld


Kernwaarden
Verantwoordelijkheid - Betrokkenheid - Creatief - Persoonlijke ontwikkeling - Verbondenheid
Waardering - Ontdekken (plezier) - Innovatief - Samenwerking - Authenticiteit (binnen het systeem van de school)
 
 
Motto
Ontdekkend en ondernemend onderwijs!
 
 

 
Missie en Visie (2015)
We stimuleren met ons onderwijs kinderen met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid in de wereld te staan om door ondernemen en samenwerken hun interesses en talenten te ontdekken. We creëren hiervoor een rijke leeromgeving, gericht op de Alles in 1 ontwikkeling van kinderen, met betekenisvolle, actuele en culturele activiteiten.
 • Leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces en ontwikkeling. Hiermee vergroten wij  de betrokkenheid en houden wij rekening met de individuele leerbehoefte van de leerlingen. Zo halen we het beste uit ieder kind.
 • Leerlingen hebben verantwoordelijkheid en inspraak binnen de school. Zo betrekken wij onze leerlingen bij het analyseren en opstellen van verbetervoorstellen n.a.v. het tweejaarlijkse kwaliteitsonderzoek.
 • Om de talentontwikkeling maximaal te stimuleren, hebben we rijke leeromgeving gecreëerd die kinderen uitdaagt tot ondernemen en ontdekken.
 • In groep 1 t/m 8 geven wij Engels met behulp van een digitale methode.
 • Met ons breed gedragen cultuur en techniek-beleid verbinden wij  de onderwijsinhoud met betekenisvolle activiteiten zowel tijdens- als na schooltijd, waardoor we de kinderen optimaal uitdagen om hun talenten te ontwikkelen.
 • We bieden leerlingen en leerkrachten de ruimte om zich vanuit hun interesse en talent te ontwikkelen waarbij we de persoonlijke ontwikkeling net zo belangrijk vinden als de cognitieve ontwikkeling.
 
Wij leren onze leerlingen om kritisch en creatief te denken en hun probleemoplossend vermogen te ontwikkelen. Daarnaast is ICT als middel ter ondersteuning en verrijking geïntegreerd in ons hele onderwijsaanbod.
 • Het team beschikt over de noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitude om 21ste eeuwse vaardigheden te integreren in het onderwijsleerproces.
 • We hebben 21 ste eeuw vaardigheden geïntegreerd in onze lesaanbod en werkwijze.
 • Ons ICT-aanbod is eigentijds, afgestemd op de laatste ontwikkelingen en is ondersteunend en verrijkend aan ons lesaanbod in een doorgaande leerlijn, waarbij er een zichtbare verbinding is gemaakt met 21ste eeuwse vaardigheden.
 • We gebruiken ICT als ondersteunend en verrijkend aan ons onderwijs. Het aanbod is afgestemd op de laatste ontwikkelingen en leerlingen leren ICT vaardigheden die ze in de praktijk en toekomst kunnen gebruiken.
 • Onze leerlingen zijn mediawijs.
 • We beschikken over de noodzakelijke ondersteunende middelen.
 
 

We zijn in ontwikkeling naar een alles-in-één-school, dat betekent voor ons dat we een doorgaande lijn creëren vanuit de missie en visie van de school naar de peuterspeelzaal en naschoolse opvang. We werken in hetzelfde klimaat aan dezelfde ontwikkelingsdoelen.
 • Onder regie van de school werken de professionals samen aan een binnen- en buitenschools onderwijsarrangement kinderen en ouders. Ze overleggen, vullen elkaar aan en werken samen aan een veilige, uitdagende omgeving voor de kinderen.
 • De professionals bieden een programma dat bestaat uit sport, spel, kunst, cultuur, natuur en techniek. Daarnaast houden zij de ontwikkeling van de kinderen bij en zorgen voor een doorgaande leerlijn.
 • Ouders zijn partners van de 'Alles-in-één-school' en kunnen terecht bij ons/de professionals met hun vragen over de opvoeding, ontwikkeling van hun kind(eren) en zaken die hiermee verband houden.
 
 De leerkracht verbindt wat kinderen motiveert tot leren en de te behalen onderwijsdoelen; We stemmen ons didactisch, pedagogisch handelen, de organisatie van het onderwijs en de inrichting van de ruimtes hierop af. Door cyclisch ons onderwijs en onze resultaten te evalueren zorgen wij ervoor dat we GOED onderwijs bieden.
 • We werken planmatig aan het verbeteren van opbrengsten met behulp van de PDCA cyclus waarin we handelings- en opbrengstgericht werken hebben geïntegreerd.
 • We benoemen ambities voor opbrengsten op school- en groepsniveau, passend bij onze populatie.
 • Schoolbreed werken we planmatig aan de ontwikkeling van de school met behulp van de PDCA cyclus.
 
We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Wij gaan steeds op zoek naar die (ortho)didactische en (ortho)pedagogische werkwijzen die er aan bijdragen dat onze kinderen zich breed kunnen ontwikkelen: op cognitief, sociaal-emotioneel en cultureel gebied.
Door voortdurende professionalisering van het team en directie zorgen we er voor dat we creatief in onze werkwijzen  blijven en zo onderbouwd, eigentijds en passend onderwijs bieden.
 • Ons onderwijs is flexibel in vorm, inhoud en organisatie
 • We komen tegemoet aan de onderwijsbehoeften van iedere leerling.
 • Ons scholingsbeleid is op team- en individueel niveau in samenhang met de ontwikkelingsdoelen uit ons schoolplan.
 • In onze schoolontwikkeling zijn de kenmerken van de lerende, professionele cultuur geïntegreerd  als het gaat om:
  • houding en gedrag,
  • taken en verantwoordelijkheden,
  • samenwerking en communicatie in- en extern
  • scholing- en ontwikkeling
 
Leerlingen, ouders en leerkrachten vormen een gemeenschap binnen de school, waarmee we ons verbonden voelen en waarin een ieder zich veilig en gezien voelt. Wij leren onze kinderen dat verschillen in gebruiken en gewoontes er mogen zijn en dat zij gedeelde waarden en normen niet in de weg staan. Een ieder is vrij om voor zijn mening uit te komen en wordt hiervoor gewaardeerd. De open dialoog op onze school over eigen uitgangspunten en overtuigingen leidt tot begrip, wederzijds vertrouwen en verdieping van eigen visie en ontwikkeling.
 • We vormen samen met ouders een team rond de ontwikkeling van hun kinderen.
 • We beschikken over een beredeneerd activiteitenaanbod rondom internationaal burgerschap (opgenomen binnen cultuurbeleid).
 • We beschikken over een doorgaande leerlijn t.a.v. culturen/religies (groep 1 t/m 8).
 • We communiceren met elkaar en met ouders op eigentijdse wijze (mbv ICT) over ontwikkelingen op school.
 • We betrekken ouders, meer dan alleen formeel via de MR, bij de ontwikkelingen van de school door raadpleging en inspraak.

 
Powered by BasisOnline