Ouders in school

 

De school als gemeenschap
Ouders kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren aan de schoolgemeenschap.
Uitgangspunt bij de samenwerking tussen school en ouders is dat het kind centraal staat.
 
Educatief partnerschap is de samenwerking tussen school en ouders als het gaat om opvoeding en leerproces in het belang van het kind. Voorbeelden: Ouders worden betrokken bij het opstellen van handelingsplannen of afspraken over hun kind in het geval van een ondersteuningsvraag.
 
Ouderbetrokkenheid speelt zich voornamelijk thuis af, maar ook op gezette tijden op school en gaat met name om de emotionele betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind. Voorbeelden: Het tonen van belangstelling, meehelpen met huiswerk, informatieavond, rapportavond.
 
Ouderparticipatie is onmisbaar op school. Zonder de hulp van ouders kan de school niet.  We hebben ouders nodig om met ons mee te denken en om mee te helpen.
 
Niet geïnstitutionaliseerde vormen op de Zeeheld
  • Culturele uitstapjes en schoolreisjes
  • Leesouder, helpen bij de pittige plustorens;
  • Klassenouder;
  • Gastlessen verzorgd door ouders (inzet van talent van ouders);
  • Open lessen bijwonen door ouders;
  • Denktank: informeel meedenken over plannen en/of beleidsvoornemens van de school. (bijvoorbeeld: kiezen website en ouderapp, continurooster)
 
Geïnstitutionaliseerde vormen van participatie
De ouderraad (OR) ondersteunt de school bij het bedenken en organiseren van activiteiten en vieringen om kinderen naast een leerzame ook een leuke schooltijd te bezorgen en ze int de vrijwillige ouderbijdrage die deze activiteiten mogelijk maakt (bijvoorbeeld: Kinderboekenweek, Sint en Kerst Suikerfeest, Eindfeest etc.).
De Medezeggenschapsraad (MR) heeft een formele positie binnen de school. Ze denkt mee, praat mee over schoolbeleid en actuele onderwerpen in de school. Ze heeft instemmings- en adviesrecht op onderdelen van het schoolbeleid.
 


 
Powered by BasisOnline