Medezeggenschapsraad

Wat doet een medezeggenschapsraad?
Alles in 1 school De Zeeheld heeft zoals iedere school een medezeggenschapsraad (MR).
De MR heeft zeggenschap over veel onderwerpen die met onze school te maken hebben.
De MR is de schakel tussen de school (ouders, kinderen en leerkrachten) en het schoolbestuur.
In de MR zitten vertegenwoordigers van ouders en personeelsleden: samen komen zij op voor de belangen van de school en uw kind(eren)!
 
De MR mag met de directeur van De Zeeheld alle onderwerpen bespreken die de school aan gaan. Zo kan de MR haar mening geven over beleidsvoorstellen, over de richting die het schoolbestuur op wil gaan en over de acties die daarbij horen. Daarnaast kan de MR zelf met voorstellen komen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR de volgende rechten:
  • Instemmingsrecht: de MR wordt gevraagd instemming te geven op bijvoorbeeld de schoolgids, het schoolplan en het formatieplan. Instemmingsrecht betekent dat het schoolbestuur het besluit moet overnemen. Indien het bestuur een besluit zonder instemming van de MR toch ten uitvoer brengt, kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.
  • Adviesrecht: de MR kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld de schooltijden, de leermiddelen of een belangrijke verbouwing van de school. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies overgenomen hoeft te worden.
  • Initiatiefrecht: de MR kan zelf met voorstellen komen.
  • Informatierecht: de directeur van de school bespreekt, minimaal twee keer per jaar, met de MR over de dagelijkse gang van zaken op school.
De taken en bevoegdheden van de MR zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Meer informatie over wat een MR doet, vind je bijvoorbeeld op: http://www.infowms.nl.
 
Samenstelling
De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR uit drie ouders en drie leerkrachten:
  • Pim Hermeling, voorzitter (vader van Izel, Vida en Manu)
  • Wieke Odolphi-Myjer (moeder van Anna en Max)
  • Vita Cosse (moeder van Bodil, Vesper en Juno)
  • Déwi Hopman, secretaris (leerkracht groep 7/8)
  • Rosalin Bijl (leerkracht groep 1/2A)
  • Anita de Wilde (leerkracht groep 3)
De ouders vormen samen de oudergeleding, en worden in functie gekozen door de ouders van de school voor een periode van drie jaar. Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht.
 
Vergadermomenten
De MR vergadert zes tot acht keer per schooljaar, afhankelijk van de onderwerpen die spelen.
De vergaderingen vinden plaats van 14.15 tot 16.45 uur in het kantoor van de directie. De vergaderdata voor schooljaar 2023-2024 zijn als volgt:
  Notulen schooljaar 2022-2023
Verslagen, plannen en reglementen
Bekijk hier het jaarverslag van de MR (2022-2023)
Bekijk hier het MR-reglement (2023-2024)
Bekijk hier het communicatieplan van de MR (2023-2024)

Contact
Hebt u vragen, ideeën, voorstellen of suggesties voor de MR?
Wij zijn per e-mail bereikbaar via mr@dezeeheld.nl.
Wij streven ernaar om binnen vijf werkdagen op uw bericht te reageren.
Natuurlijk kunt u ons ook op school aanspreken!
 
 


 
Powered by BasisOnline