Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Op elke school is een medezeggenschapsraad (MR) ingesteld die invloed kan uitoefenen op het beleid van de school. In de MR zitten vertegenwoordigers van de personeelsleden en vertegenwoordigers van de ouders. Zij denken mee met de schoolleiding en geven gevraagd en ongevraagd advies. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gaat over het beleid op bestuursniveau; beleid dat geldt voor alle scholen binnen AWBR. De GMR heeft bij het vormen van dit beleid recht op inspraak (medezeggenschap). De GMR zorgt ervoor dat alle belangen (van ouders, leerlingen en personeel) naar voren worden gebracht en dat de verschillende gezichtspunten die leven bij deze groepen worden toegelicht.

In de GMR zitten vertegenwoordigers van ouders en vertegenwoordigers van het personeel. GMR-leden hoeven geen lid te zijn van de MR, maar dat mag natuurlijk wel. In het jaar 2008 hebben personeelsleden en ouders in de 'GMR-in-oprichting' onder begeleiding van de algemene onderwijsbond (AOB) zich gebogen over de gmr-regeling, het huishoudelijk statuut, de interne structuur en de werkwijze en wijze van besluitvorming. Dit heeft er toe geleid dat per 1 augustus 2008 de GMR Amsterdam West Binnen de Ring kon worden opgericht. Daarin vertegenwoordigen zes personeelsleden en zes ouders alle ouders en personeelsleden van de AWBR-scholen. Naast een voorzitter is er ook een secretaris. Elk GMR-lid heeft verschillende scholen onder zijn of haar hoede om zo de (communicatie-)lijnen kort te houden en 'ogen en oren' op alle scholen te hebben.

Elk GMR-lid is ook lid van een werkgroep. Er zijn vier werkgroepen: onderwijs en zorg, personeel en organisatie, huisvesting en ICT en de werkgroep financiën. De GMR geeft advies en/of verleent instemming aan de algemene directie over het 'bovenschools' beleid; beleid dat geldt voor alle (of een meerderheid van de) scholen. Gevraagd en ongevraagd.

De GMR is per email te bereiken op het adres: gmr@awbr.nl

Samenstelling
Onze afgevaardigden voor de GMR bestaat uit 1 ouder en 1 leerkracht. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen.

   


 

Powered by BasisOnline